Algemene voorwaarden SC Events

DEFINITIES
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten SC Events. In deze voorwaarden wordt verstaan onder SC Events: SC Events, handelend onder de naam SC Events statutair gevestigd te Oss, Willibrordusweg 46A, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 23144566.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht geeft.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten met opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 
2.2 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
2.3 De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.
2.4 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door (naam bedrijf) digitaal retour is ontvangen en/of door SC Events en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door SC Events retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt SC Events zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan SC Events verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.5 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 
2.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2.7 Elke tussen opdrachtgever en SC Events gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij SC Events de opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat zij de overeenkomst ontbindt.
2.8 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke SC Events overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door SC Events gewenste vorm en wijze aan SC Events ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat SC Events onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SC Events ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door SC Events noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde SC Events in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 SC Events bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging/ engagement letter (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal  SC Events zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende mederker(s) gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft SC Events het recht om dergelijke medewerkers na overleg met opdrachtgever te vervangen. 
4.2 SC Events kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien SC Events echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
4.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met SC Events overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van SC Events om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op SC Events
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SC Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 
4.5 Indien door SC Events of door SC Events ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SC Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

Artikel 6 – HONORARIUM
6.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is SC Events gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
6.2 Het honorarium van SC Events is exclusief onkosten van SC Events en exclusief declaraties van door SC Events ingeschakelde derden.
6.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 7 – BETALING 
7.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door SC Events aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
7.2 Bij overschrijding van de onder 6.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door SC Events ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Indien SC Events na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II”- verschuldigd.
7.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van SC Events daartoe aanleiding geeft, is SC Events gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door SC Events te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is SC Events gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan SC Events uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – RECLAMES
8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebruik, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebruik redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SC Events kenbaar te worden gemaakt.
8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking to een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van SC Events waarop de reclame geen betrekking heeft.
8.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 9 – LEVERINGSTERMIJN
9.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door SC Events is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
9.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
9.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij SC Events de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 – OPZEGGING
10.1 Opdrachtgever en SC Events kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
10.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
10.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft SC Events recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SC Events zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzeggen is overgegaan door SC Events, heeft opdrachtgever recht op medewerking van SC Events bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. SC Events behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor SC Events extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID
11.1 SC Events zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van SC Events kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan SC Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is SC Events voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van SC Events die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is SC Events slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €2500.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SC Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SC Events toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.3 SC Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door SC Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 
11.4 Opdrachtgever vrijwaart SC Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan SC Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van SC Events en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 
11.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door SC Events voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 
11.6 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om SC Events als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Annick Schuurman van SC Events zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Annick Schuurman van SC Events. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben. 
11.7 SC Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, SC Events of derden.

Artikel 12 – CONTRACTSOVERNEMING
12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij SC Events hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. SC Events is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
12.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart opdrachtgever SC Events ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 

Artikel 13 – INTERNETGEBRUIK
Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en SC Events op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel SC Events als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en SC Events stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als SC Events zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of SC Events ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 14 – VERVALDATUM
Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens SC Events in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens SC Events kan aanwenden.

Artikel 15 – NAWERKING
De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht zal blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 16 – OVERMACHT
16.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die SC Events niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
16.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door SC Events op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan SC Events bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
16.3 Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 17 – GEHEIMHOUDING
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 18 – INTELECTUELE EIGENDOM
18.1 SC Events behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
18.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van SC Events een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregenschriftelijke toestemming van SC Events toegestaan. 

Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT
19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en SC Events is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van SC Events ,tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.